Ochrona danych

I. Ogólne, osoba odpowiedzialna, inspektor ochrony danych

1. wprowadzenie

Dziękujemy za Państwa zainteresowanie naszą stroną internetową i usługami, które oferujemy na naszych stronach. Ochrona Państwa danych osobowych (zwanych dalej "danymi") jest dla nas wielką i bardzo ważną troską. Dlatego poniżej chcielibyśmy szczegółowo poinformować Państwa o tym, jakie dane są pobierane, gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową i korzystają z naszych ofert oraz w jaki sposób są one przez nas przetwarzane lub wykorzystywane w dalszej części, a także o towarzyszących środkach ochronnych, które podjęliśmy również w zakresie technicznym i organizacyjnym.

Chronimy Państwa prywatność i Państwa prywatne dane. Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe zgodnie z treścią niniejszej polityki ochrony danych oraz obowiązującymi przepisami o ochronie danych, w szczególności GDPR. Niniejsze przepisy o ochronie danych regulują, jakie dane osobowe Państwa gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy. Dlatego prosimy o uważne przeczytanie poniższych informacji. 2.

2 Nazwisko i adres osoby odpowiedzialnej i inspektora ochrony danych

Stroną odpowiedzialną w rozumieniu Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych ("DS-GVO") oraz innych krajowych ustaw o ochronie danych państw członkowskich, jak również innych przepisów o ochronie danych jest

TRILUX GmbH & Co KG, Heidestraße 4, D-59759 Arnsberg, Tel.: +49 29 32 301 0, Telefax: +49 29 32 301 375, E-Mail: privacynoSpam@trilux.com, por. nasz nadruk.

Pełnomocnikiem do spraw ochrony danych podmiotu odpowiedzialnego jest:

Pan Thorsten Schröers, SAFE-PORT Consulting GmbH

Adres e-mail: privacynoSpam@trilux.com

3 Ogólne informacje o przetwarzaniu danych

3.1 Zakres przetwarzania danych osobowych

Z zasady przetwarzamy dane osobowe naszych użytkowników tylko w zakresie niezbędnym do zapewnienia funkcjonalnej strony internetowej oraz naszych treści i usług. Przetwarzanie danych osobowych naszych użytkowników odbywa się regularnie tylko za zgodą użytkownika. Wyjątek stanowią te przypadki, w których z przyczyn faktycznych nie jest możliwe uzyskanie uprzedniej zgody, a przetwarzanie danych jest dozwolone przez przepisy prawne.

3.2 Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

O ile uzyskamy zgodę osoby, której dane dotyczą, na operacje przetwarzania danych osobowych, za podstawę prawną służy art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych UE (DSGVO).

W przypadku przetwarzania danych osobowych, które jest konieczne do realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, jako podstawę prawną służy art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO. Dotyczy to również operacji przetwarzania danych, które są niezbędne do wykonania środków przedumownych.

O ile przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega nasza firma, za podstawę prawną służy art. 6 ust. 1 lit. c DSGVO.

W przypadku, gdy żywotne interesy osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej sprawiają, że przetwarzanie danych osobowych jest konieczne, jako podstawa prawna służy art. 6 ust. 1 lit. d) DSGVO.

Jeżeli przetwarzanie danych jest konieczne do ochrony uzasadnionego interesu naszej firmy lub osoby trzeciej , a interesy, prawa podstawowe i wolności osoby, której dane dotyczą, nie przeważają nad pierwszym wymienionym interesem, jako podstawa prawna przetwarzania służy art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO.

3.3 Usuwanie danych i okres przechowywania

Dane osobowe osoby, której dane dotyczą, zostaną usunięte lub zablokowane, gdy tylko cel ich przechowywania przestanie być aktualny. Przechowywanie może mieć miejsce również wtedy, gdy zostało to przewidziane przez ustawodawcę europejskiego lub krajowego w rozporządzeniach unijnych, ustawach lub innych przepisach, którym podlega administrator danych. Dane zostaną zablokowane lub usunięte również wtedy, gdy upłynie okres ich przechowywania przewidziany przez wyżej wymienione normy, chyba że istnieje konieczność dalszego przechowywania danych w celu zawarcia lub realizacji umowy.

3.4 Wskazówka dotycząca przekazywania danych do USA Na naszej stronie internetowej zintegrowane są między innymi narzędzia firm z siedzibą w USA. Jeżeli te narzędzia są aktywne, Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane na amerykańskie serwery odpowiednich firm. Chcielibyśmy zwrócić uwagę na to, że USA nie jest bezpiecznym krajem trzecim w rozumieniu unijnego prawa o ochronie danych. Firmy amerykańskie są zobowiązane do przekazywania danych osobowych organom bezpieczeństwa bez możliwości podjęcia przez Państwa jako osoby, których dane dotyczą, kroków prawnych przeciwko temu. Nie można zatem wykluczyć, że władze USA (np. służby wywiadowcze) przetwarzają, oceniają i trwale zapisują Państwa dane znajdujące się na amerykańskich serwerach w celu monitorowania. Nie mamy wpływu na te działania związane z przetwarzaniem danych. Z usługodawcami zawarliśmy ważne odpowiednie gwarancje dotyczące przekazywania danych do tych krajów trzecich zgodnie z art. 46 ust. 2 DSGVO. W razie dalszych pytań prosimy o kontakt z naszym pełnomocnikiem ds. ochrony danych.

II. korzystanie z witryny internetowej, pliki cookie, pliki dziennika systemowego, Google Analytics, Pardot

1. zastosowanie informacyjne

W celu czysto informacyjnego korzystania z naszej strony internetowej z reguły nie jest konieczne podawanie przez Państwa danych osobowych. W tym przypadku zbieramy i wykorzystujemy jedynie dane, które automatycznie przekazuje nam Państwa przeglądarka internetowa, jak np:

  • data i godzina wejścia na jedną z naszych stron internetowych
  • typ Państwa przeglądarki
  • ustawienia przeglądarki
  • zastosowany system operacyjny
  • ostatnia strona, którą Pan odwiedził
  • ilość przesłanych danych i status dostępu (plik przesłany, plik nie znaleziony itd.)
  • swój adres IP.

Cel: Gromadzimy i wykorzystujemy te dane podczas wizyty informacyjnej wyłącznie w formie nieosobowej. Odbywa się to w celu umożliwienia korzystania ze stron internetowych, na które Państwo wchodzili, w celach statystycznych oraz w celu ulepszenia naszych usług internetowych. Tymczasowe zapisanie adresu IP przez system jest konieczne, aby umożliwić dostarczenie strony internetowej do komputera użytkownika. W tym celu adres IP użytkownika musi pozostać zapisany na czas trwania sesji.

Podstawą prawną dla tymczasowego przechowywania danych i plików dziennika systemowego jest art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO.

2 Wykorzystanie plików cookie

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy technologię cookies. Cookies to małe pliki tekstowe, które są wysyłane do Państwa przeglądarki przez nasz serwer internetowy, gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową i są przechowywane na Państwa komputerze w celu późniejszego pobrania.

Po zakończeniu sesji przeglądarki większość używanych przez nas plików cookie jest usuwana z Państwa komputera (tzw. pliki cookie sesji, znane również jako tymczasowe pliki cookie). Celem tych plików cookie jest dalsza identyfikacja Państwa komputera podczas wizyty na naszej stronie internetowej, gdy przechodzą Państwo z jednej naszej strony internetowej na inną oraz możliwość określenia końca Państwa wizyty. Inne pliki cookie pozostają na Państwa komputerze i umożliwiają nam lub naszym firmom partnerskim rozpoznanie Państwa przeglądarki przy następnej wizycie (tzw. trwałe pliki cookie).

Mogą Państwo sami określić, czy pliki cookie mogą być ustawiane i pobierane poprzez ustawienia w Państwa przeglądarce. Mogą Państwo na przykład całkowicie wyłączyć zapisywanie plików cookie w swojej przeglądarce, ograniczyć je do określonych stron internetowych lub tak skonfigurować przeglądarkę, aby automatycznie informowała Państwa, gdy tylko plik cookie ma zostać zapisany i prosiła o potwierdzenie. Dla pełnej funkcjonalności naszej strony internetowej konieczne jest jednak ze względów technicznych umożliwienie wyżej wymienionych.

W tym kontekście nie gromadzimy ani nie przechowujemy danych osobowych w plikach cookie. Nie stosujemy również żadnych technik, które łączą informacje generowane przez pliki cookie z danymi użytkownika.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych za pomocą plików cookie jest art. 6 (1) lit. f DSGVO.

Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych za pomocą plików cookie w celach analitycznych jest art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO, jeżeli użytkownik wyraził na to zgodę.

Celem stosowania technicznie niezbędnych plików cookie jest ułatwienie użytkownikom korzystania ze stron internetowych. Niektóre funkcje naszej strony internetowej nie mogą być oferowane bez użycia plików cookie. Dla nich konieczne jest, aby przeglądarka była rozpoznawana nawet po zmianie strony.

Dane użytkowników zebrane za pomocą technicznie niezbędnych plików cookie nie są wykorzystywane do tworzenia profili użytkowników.

Pliki cookie do analizy służą do poprawy jakości naszej strony internetowej i jej zawartości. Dzięki analitycznym plikom cookie dowiadujemy się, jak wykorzystywana jest strona internetowa i możemy w ten sposób stale optymalizować naszą ofertę.

Cele te stanowią również nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 6 (1) lit. f DSGVO.

Cookies są przechowywane na komputerze użytkownika i przekazywane na naszą stronę przez użytkownika. Dlatego również Państwo jako użytkownik mają pełną kontrolę nad wykorzystaniem plików cookie. Poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej mogą Państwo dezaktywować lub ograniczyć przesyłanie plików cookie. Pliki cookie, które zostały już zapisane, można w każdej chwili usunąć. Można to również zrobić automatycznie. W przypadku dezaktywacji plików cookie na naszej stronie internetowej, korzystanie ze wszystkich funkcji strony internetowej w pełnym zakresie może nie być możliwe.

3. korzystanie z Google Analytics

Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google Inc ("Google"), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone ("Google").

Google Analytics używa "cookies", czyli plików tekstowych umieszczanych na Państwa komputerze, aby pomóc witrynie przeanalizować sposób, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania przez Państwa ze strony internetowej będą przekazywane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. W przypadku aktywacji anonimizacji IP na tej stronie internetowej, Państwa adres IP zostanie jednak uprzednio skrócony przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google będzie korzystał z tych informacji w celu oceny korzystania przez Państwa z tej strony internetowej, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z Internetu na rzecz operatora strony internetowej. Adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google. Mogą Państwo zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce, jednak proszę pamiętać, że w takim przypadku mogą Państwo nie być w stanie korzystać z pełnej funkcjonalności tej strony internetowej. Mogą Państwo również zapobiec gromadzeniu danych generowanych przez cookie i związanych z Państwa korzystaniem ze strony internetowej (łącznie z Państwa adresem IP) przez Google oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że w celu wykluczenia bezpośredniego odniesienia do osoby, adresy IP są na tej stronie internetowej przetwarzane tylko w skróconej formie, ponieważ korzystamy z Google Analytics z rozszerzeniem "_anonymizeIp()".

Korzystanie z funkcji reklamowych Google Analytics

Oprócz standardowej konfiguracji Google Analytics, ta strona korzysta również z funkcji Google Analytics, które wspierają reklamę opartą na zainteresowaniach oraz reklamę opartą na zachowaniach surfingowych użytkowników. Google Analytics wykorzystuje plik cookie firmy DoubleClick do analizy danych dotyczących zachowań użytkowników podczas surfowania po różnych stronach internetowych. Za pomocą tych danych można sporządzać zestawienia statystyczne dotyczące danych demograficznych i obszarów zainteresowań użytkowników strony internetowej.

Chcielibyśmy wyraźnie zaznaczyć, że nie mamy wglądu w dane dotyczące poszczególnych użytkowników i nie możemy przyporządkować wykorzystywanych przez nas danych statystycznych do konkretnych użytkowników.

Niektórzy z odwiedzających naszą stronę internetową zobaczą po wizycie nasze reklamy wyświetlane na innych stronach internetowych. Ta forma umieszczania reklam nazywa się remarketingiem lub retargetingiem. Jeżeli chcą Państwo zrezygnować z wyświetlania tych reklam, zalecamy skorzystanie z jednej z wymienionych powyżej opcji rezygnacji ze śledzenia strony internetowej przez użytkowników strony. Google oferuje Państwu również możliwość samodzielnego sterowania plikami cookie dla preferencji reklam: http://www.google.de/intl/de/policies/technologies/ads/.

4. Pardot

Korzystamy z systemu Pardot Marketing Automation System ("Pardot MAS") dostarczanego przez Pardot LLC, 950 E. Paces Ferry Rd. Suite 3300 Atlanta, GA 30326, USA ("Pardot") na naszych stronach internetowych. Pardot to specjalne oprogramowanie do rejestrowania i oceny korzystania ze strony internetowej przez odwiedzających ją gości. W zakresie, w jakim Pardot LLC przetwarza dane osobowe, przetwarzanie odbywa się wyłącznie w naszym imieniu i zgodnie z naszymi instrukcjami. Przestrzeganie DS-GVO przez Pardot LLC zapewniliśmy zgodnie z art. 46 DS-GVO poprzez indywidualną umowę z Pardot LLC.

Cel: Kiedy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, Pardot MAS rejestruje Państwa ścieżkę kliknięć i wykorzystuje ją do stworzenia indywidualnego profilu użytkowania przy użyciu pseudonimu. Do tego celu wykorzystywane są pliki cookie, które umożliwiają rozpoznanie Państwa przeglądarki. Wyrażając zgodę na stosowanie plików cookie podczas pierwszego korzystania z naszej strony internetowej poprzez potwierdzenie tzw. banera akceptacji plików cookie lub poprzez dalsze korzystanie z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo również zgodę na stosowanie plików cookie przez Pardot.

Czas przechowywania: Dane są usuwane, gdy tylko nie są już potrzebne do naszych celów ewidencyjnych.

Możliwość sprzeciwu i usunięcia: Pliki cookie są zapisywane na komputerze użytkownika i przekazywane na naszą stronę przez użytkownika. Dlatego również Państwo jako użytkownik mają pełną kontrolę nad wykorzystaniem plików cookie. Poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej mogą Państwo dezaktywować lub ograniczyć przesyłanie plików cookie. Pliki cookie, które zostały już zapisane, można w każdej chwili usunąć. Można to również zrobić automatycznie. Poza tym mogą Państwo w każdej chwili dezaktywować tworzenie pseudonimizowanych profili użytkowania, konfigurując swoją przeglądarkę internetową w taki sposób, aby pliki cookie z domeny "pardot.com" nie były akceptowane. W przypadku dezaktywacji plików cookie na naszej stronie internetowej, korzystanie ze wszystkich funkcji strony internetowej w pełnym zakresie może nie być możliwe.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych za pomocą plików cookie jest art. 6 (1) lit. f DSGVO.

Nasza strona internetowa korzysta z technologii zgody na pliki cookie firmy OneTrust, LLC, reprezentowanej w dwóch głównych biurach w USA oraz w Anglii: Atlanta, GA, USA (Co-Headquarters), 1200 Abernathy Rd NE, Building 600, Atlanta, GA 30328 Stany Zjednoczone, jak również Londyn, Anglia (Co-Headquarters), Dixon House, 1 Lloyd's Avenue, London, EC3N 3DQ (zwanej dalej "OneTrust"), w celu uzyskania Państwa zgody na zapisywanie określonych plików cookie na Państwa urządzeniu końcowym oraz udokumentowania tego zgodnie z prawem o ochronie danych osobowych.

Gdy wchodzą Państwo na naszą stronę internetową, w Państwa przeglądarce zapisywany jest plik cookie firmy OneTrust, aby móc przyporządkować udzielone przez Państwa zgody lub ich odwołanie. Zebrane w ten sposób dane są przechowywane do momentu, gdy zażądają Państwo od nas ich usunięcia, samodzielnie usuną plik cookie Consent Manager Provider lub cel przechowywania danych przestanie mieć zastosowanie. Obowiązkowe ustawowe obowiązki przechowywania pozostają nienaruszone.

OneTrust służy do uzyskania wymaganej prawem zgody na wykorzystanie plików cookie. Podstawą prawną jest tu art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. c DSGVO.

Z firmą OneTrust zawarliśmy umowę o realizację zlecenia. Jest to umowa wymagana przez prawo o ochronie danych osobowych, która gwarantuje, że OneTrust przetwarza dane osobowe osób odwiedzających naszą stronę internetową wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i w zgodzie z DSGVO.

III. wykorzystanie ofert

Jeżeli chcą Państwo skorzystać z usług oferowanych przez nas na naszej stronie internetowej, takich jak (1.) zamawianie katalogów, broszur i magazynów dla klientów, (2.) zamawianie newslettera lub (3.) rejestracja produktów TRILUX i przedłużenie gwarancji na produkt lub złożenie reklamacji, (4.) zapisanie się na wydarzenia Akademii TRILUX, konieczne jest natomiast, aby podali Państwo w tym celu dalsze dane. Są to dane, które są niezbędne do odpowiedniego przetwarzania. Wymagane dane oraz cel ich wykorzystania, podstawa prawna i ewentualne przekazanie osobom trzecim zostały szczegółowo opisane poniżej. Dalsze informacje może Pan podać dobrowolnie; odpowiednio je zaznaczyliśmy.

1. zamawianie katalogów, broszur i czasopism dla klientów

Państwa adres pocztowy, jeśli chcą Państwo otrzymać pocztą katalog, broszurę lub magazyn dla klientów.

Cel: Gromadzenie lub wykorzystywanie Państwa danych ma na celu realizację Państwa zamówienia na katalogi, broszury i czasopisma dla klientów.

Podstawą prawną: do przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b. i/lub f. DSGVO.

2. newsletter

Na naszej stronie internetowej istnieje możliwość zapisania się na bezpłatny newsletter. Przy rejestracji do newslettera przekazywane są nam dane z maski wprowadzania danych. Aby móc zapisać się na naszą usługę e-mailowego newslettera, wymagamy, oprócz Państwa zgody zgodnie z prawem o ochronie danych osobowych, przynajmniej Państwa adresu e-mail, na który ma być przesyłany newsletter. Ponadto zbierane są dane o dacie i godzinie rejestracji.

W celu przetwarzania danych, podczas procesu rejestracji uzyskuje się Państwa zgodę i odwołuje się do niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

W celu wysyłania newslettera stosujemy tzw. procedurę double opt-in, tzn. wyślemy Państwu newsletter tylko wtedy, gdy najpierw potwierdzą Państwo swoją rejestrację poprzez wysłany w tym celu e-mail z potwierdzeniem za pomocą zawartego w nim linku. W ten sposób chcemy zapewnić, że tylko Pan, jako właściciel podanego adresu e-mail, może zapisać się do newslettera. Państwa potwierdzenie w tym zakresie musi nastąpić w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania e-maila potwierdzającego, w przeciwnym razie Państwa rejestracja do newslettera zostanie automatycznie usunięta z naszej bazy danych.

O ile przekazujemy dane do krajów trzecich, w związku z ich przekazaniem podjęliśmy odpowiednie gwarancje zgodnie z art. 46 DSGVO.

Cel: Wszelkie dalsze informacje są dobrowolne i służą do osobistego zwracania się do Państwa oraz do personalizacji treści newslettera, jak również do wyjaśniania zapytań dotyczących adresu e-mail. Gromadzenie innych danych osobowych w ramach procesu rejestracji służy zapobieganiu nadużyciom w korzystaniu z usług lub używanego adresu e-mail.

Podstawą prawną przetwarzania danych w ramach marketingu newsletterowego jest art. 6 ust. 1 ust. 1 lit. a DSGVO.

Czas trwania przetwarzania i prawo do sprzeciwu: Dane są usuwane, gdy tylko nie są już potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. Adres e-mail użytkownika jest więc przechowywany tak długo, jak długo aktywna jest subskrypcja newslettera. Pozostałe dane osobowe zebrane podczas procesu rejestracji są zazwyczaj usuwane po okresie siedmiu dni.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z subskrybowanego biuletynu. W tym celu może Pan wysłać do nas nieformalną wiadomość e-mail na adres pricacynoSpam@trilux.com lub skorzystać z linku na końcu biuletynu, aby zrezygnować. Odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody do momentu jej odwołania. Umożliwia to również odwołanie zgody na przechowywanie danych osobowych zebranych podczas procesu rejestracji.

3 Rejestracja produktów TRILUX, przedłużenie gwarancji, reklamacje

Na naszej stronie internetowej oferujemy możliwość rejestracji w celu przedłużenia gwarancji, zgłaszania reklamacji i/lub spraw gwarancyjnych poprzez podanie danych osobowych. Dane są wprowadzane do maski wprowadzania danych, przekazywane do nas i przechowywane. Dane te nie będą przekazywane osobom trzecim. Podczas procesu rejestracji zbierane są następujące dane:

(1)Państwa imię i nazwisko oraz adres e-mail (2) adres IP użytkownika (3)data i godzina rejestracji.

Cel: Państwa dane są wykorzystywane w celu zarejestrowania Państwa produktu TRILUX i przedłużenia gwarancji na produkt lub rozpatrzenia Państwa reklamacji. Rejestracja użytkownika jest konieczna do realizacji umowy z użytkownikiem lub do realizacji działań przedumownych.

Podstawą prawną jest wypełnienie umowy, której stroną jest użytkownik lub realizacja środków przedumownych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO.

Czas przechowywania, możliwość odwołania/usunięcia: Dane są usuwane, gdy tylko nie są już potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. Dotyczy to danych zebranych podczas procesu rejestracji w celu realizacji umowy lub w celu realizacji działań przedumownych, gdy dane te nie są już potrzebne do realizacji umowy. Nawet po zawarciu umowy może zaistnieć potrzeba przechowywania danych osobowych partnera umowy w celu wypełnienia zobowiązań umownych lub prawnych.

Jeżeli dane są niezbędne do wykonania umowy lub do realizacji działań przedumownych, wcześniejsze usunięcie danych jest możliwe tylko w zakresie, w jakim zobowiązania umowne lub prawne nie uniemożliwiają ich usunięcia.

4 Wydarzenia Akademii TRILUX

Na naszej stronie internetowej oferujemy możliwość zarejestrowania się na wydarzenie Akademii TRILUX firmy TRILUX Vertrieb GmbH poprzez podanie danych osobowych. Dane są wprowadzane do maski wprowadzania danych, przekazywane do nas i przechowywane. Dane te nie są przekazywane osobom trzecim. W ramach procesu rejestracji zbierane są następujące dane:

(1)Państwa imię i nazwisko oraz adres e-mail (2) adres IP użytkownika (3) datę i godzinę rejestracji.

Cel: Państwa dane są wykorzystywane do celów rejestracji i realizacji imprez Akademii TRILUX.

Podstawą prawną jest wypełnienie umowy dotyczącej realizacji wydarzenia, której stroną jest użytkownik, lub realizacja środków przedumownych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO.

Czas przechowywania, możliwość odwołania/usunięcia: Dane są usuwane, gdy tylko nie są już potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. Dotyczy to danych zebranych podczas procesu rejestracji w celu realizacji umowy lub w celu realizacji działań przedumownych, gdy dane te nie są już potrzebne do realizacji umowy. Nawet po zawarciu umowy może zaistnieć potrzeba przechowywania danych osobowych partnera umowy w celu wypełnienia zobowiązań umownych lub prawnych.

Przetwarzanie danych podczas konferencji audio i wideo Wykorzystujemy narzędzia konferencyjne online między innymi do komunikacji z naszymi klientami. Poszczególne narzędzia, z których korzystamy, są wymienione poniżej. Jeżeli komunikują się Państwo z nami za pomocą wideokonferencji lub audiokonferencji przez Internet, Państwa dane osobowe będą gromadzone i przetwarzane przez nas oraz dostawcę odpowiedniego narzędzia konferencyjnego.

Narzędzia konferencyjne gromadzą wszystkie dane, które Państwo podają/wprowadzają w celu korzystania z tych narzędzi (adres e-mail i/lub Państwa numer telefonu). Ponadto narzędzia konferencyjne przetwarzają czas trwania konferencji, początek i koniec (czas) udziału w konferencji, liczbę uczestników i inne "informacje kontekstowe" w związku z procesem komunikacji (metadane).

Ponadto dostawca narzędzia przetwarza wszystkie dane techniczne, które są niezbędne do obsługi komunikacji online. Należą do nich w szczególności adresy IP, adresy MAC, identyfikatory urządzeń, typ urządzenia, typ i wersja systemu operacyjnego, wersja klienta, typ kamery, mikrofonu lub głośnika, jak również typ połączenia.

Jeżeli treści są wymieniane, przesyłane lub w inny sposób udostępniane w ramach narzędzia, są one również przechowywane na serwerach dostawców narzędzia. Takie treści obejmują, ale nie ograniczają się do nagrań w chmurze, czatu/komunikatorów, wiadomości głosowych, przesłanych zdjęć i filmów, plików, tablic i innych informacji udostępnianych podczas korzystania z usługi.

Proszę pamiętać, że nie mamy pełnej kontroli nad operacjami przetwarzania danych przez stosowane narzędzia. Nasze możliwości są w dużej mierze uzależnione od polityki firmy danego dostawcy. Dalsze informacje na temat przetwarzania danych przez narzędzia konferencyjne znajdą Państwo w oświadczeniach o ochronie danych osobowych odpowiednich narzędzi, które wymieniliśmy pod niniejszym tekstem.

Cel i podstawa prawna Narzędzia konferencyjne są wykorzystywane do komunikacji z potencjalnymi lub istniejącymi partnerami umownymi lub do oferowania określonych usług naszym klientom (art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b DSGVO). Ponadto korzystanie z tych narzędzi służy ogólnemu uproszczeniu i przyspieszeniu komunikacji z nami lub z naszą firmą (uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO). Jeżeli zażądano zgody, dane narzędzia są wykorzystywane na podstawie tej zgody; zgodę można w każdej chwili odwołać ze skutkiem na przyszłość.

Okres przechowywania Dane zebrane przez nas bezpośrednio za pośrednictwem narzędzi wideo i konferencyjnych są usuwane z naszych systemów, gdy tylko zażądają Państwo ich usunięcia, cofną zgodę na ich przechowywanie lub gdy cel przechowywania danych przestanie być aktualny. Zapisane pliki cookie pozostają na Państwa urządzeniu końcowym do momentu ich usunięcia przez Państwa. Obowiązkowe ustawowe okresy przechowywania danych pozostają nienaruszone.

Nie mamy wpływu na okres przechowywania Państwa danych, które są przechowywane przez operatorów narzędzi konferencyjnych dla ich własnych celów. W sprawie szczegółów proszę kontaktować się bezpośrednio z operatorami narzędzi konferencyjnych.

Wykorzystywane narzędzia konferencyjne Korzystamy z następujących narzędzi konferencyjnych: GoToWebinar Korzystamy z GoToWebinar. Dostawcą jest LogMeIn, Inc, 320 Summer Street Boston, MA 02210, USA. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych znajdą Państwo w polityce prywatności GoToWebinar: www.logmeininc.com/de/legal/privacy. Zawarcie umowy o przetwarzanie danych na zlecenie

Zawarliśmy z dostawcą usługi GoToWebinar umowę o przetwarzanie zamówień i w pełni realizujemy surowe wymagania niemieckich urzędów ochrony danych podczas korzystania z GoToWebinar.

IV. Państwa prawa jako osoby, której dane dotyczą

Jeżeli dane osobowe są przez Państwa przetwarzane, są Państwo osobą, której dane dotyczą w rozumieniu GDPR i przysługują Państwu następujące prawa wobec administratora danych:

1. prawo do informacji

Mogą Państwo zażądać od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są przez nas dotyczące Państwa dane osobowe.

Jeżeli ma miejsce takie przetwarzanie danych, mogą Państwo zażądać od administratora informacji o:

(1)cele, dla których przetwarzane są dane osobowe;

(2)kategorie danych osobowych, które są przetwarzane;

(3)odbiorców lub kategorii odbiorców, którym zostały lub zostaną ujawnione dotyczące Państwa dane osobowe;

(4)przewidywany okres przechowywania dotyczących Państwa danych osobowych lub, jeżeli nie jest możliwe podanie konkretnych informacji na ten temat, kryteria ustalania okresu przechowywania;

(5)o istnieniu prawa do sprostowania lub usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych, prawa do uzyskania ograniczenia przetwarzania danych przez administratora lub prawa do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;

(6)o istnieniu prawa do odwołania się do organu nadzorczego;

(7)wszelkie dostępne informacje o pochodzeniu danych, jeżeli dane osobowe nie zostały pozyskane od osoby, której dane dotyczą;

(8)istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, zgodnie z art. 22 ust. 1 i 4 GDPR oraz, przynajmniej w tych przypadkach, istotne informacje na temat zastosowanej logiki oraz zakresu i zamierzonych skutków takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

Mają Państwo prawo zażądać informacji, czy dotyczące Państwa dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W tym kontekście mogą Państwo zażądać informacji o odpowiednich zabezpieczeniach zgodnie z art. 46 GDPR w związku z przekazaniem danych.

2. prawo do sprostowania

Mają Państwo prawo do sprostowania i/lub uzupełnienia wobec administratora danych, jeżeli przetwarzane dane osobowe dotyczące Państwa są niedokładne lub niekompletne. Administrator danych musi dokonać sprostowania bez zbędnej zwłoki.

3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Mogą Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych pod następującymi warunkami:

(1)jeżeli kwestionuje Pan/Pani prawidłowość dotyczących Pana/Pani danych osobowych przez okres umożliwiający administratorowi danych sprawdzenie prawidłowości danych osobowych;

(2)przetwarzanie jest niezgodne z prawem i sprzeciwiają się Państwo usunięciu danych osobowych i żądają w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

(3)administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Państwu potrzebne do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych; lub

(4), jeżeli zgłosili Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych zgodnie z art. 21 ust. 1 DSGVO i nie jest jeszcze jasne, czy uzasadnione podstawy administratora są nadrzędne wobec Państwa podstaw.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa zostało ograniczone, dane te mogą być przetwarzane - poza ich przechowywaniem - wyłącznie za Państwa zgodą lub w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub ze względu na istotny interes publiczny Unii lub państwa członkowskiego.

Jeżeli ograniczenie przetwarzania zostało ograniczone zgodnie z powyższymi warunkami, zostaną Państwo poinformowani przez administratora danych przed zniesieniem ograniczenia.

4. prawo do usunięcia danych

4.1 Obowiązek wymazania

Mogą Państwo zażądać od administratora usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych bez zbędnej zwłoki, a administrator jest zobowiązany do usunięcia takich danych bez zbędnej zwłoki, jeżeli zachodzi jedna z następujących przyczyn:

(1)Dane osobowe dotyczące Państwa nie są już konieczne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetworzone.

(2)Wycofują Państwo zgodę, na której opierało się przetwarzanie danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) DSGVO i nie ma innej podstawy prawnej dla przetwarzania danych.

(3)Sprzeciwiają się Państwo przetwarzaniu danych na podstawie art. 21 ust. 1 GDPR i nie istnieją nadrzędne uzasadnione podstawy do przetwarzania danych lub sprzeciwiają się Państwo przetwarzaniu danych na podstawie art. 21 ust. 2 GDPR.

(4)Dane osobowe dotyczące Państwa były przetwarzane niezgodnie z prawem.

(5)Usunięcie dotyczących Państwa danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z prawa Unii lub państwa członkowskiego, któremu podlega administrator.

(6)Dane osobowe dotyczące Państwa zostały zebrane w związku z usługami społeczeństwa informacyjnego oferowanymi zgodnie z art. 8 ust. 1 DSGVO.

4.2 Informacje dla osób trzecich

Jeżeli administrator upublicznił dane osobowe dotyczące Państwa i jest zobowiązany do ich usunięcia zgodnie z art. 17 ust. 1 GDPR, podejmie on rozsądne kroki, w tym środki techniczne, uwzględniając dostępną technologię i koszt wdrożenia, aby poinformować administratorów danych przetwarzających dane osobowe, że Państwo, jako osoba, której dane dotyczą, zażądali od nich usunięcia wszelkich linków do tych danych osobowych lub ich kopii czy replikacji.

4.3 Wyjątki

Prawo do usunięcia danych nie istnieje w zakresie, w jakim przetwarzanie danych jest konieczne do

(1)do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;

(2)w celu wywiązania się ze zobowiązania prawnego, które wymaga przetwarzania na mocy prawa Unii lub państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

(3)ze względu na interes publiczny w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h) i i) oraz art. 9 ust. 3 DSGVO;

(4)do celów archiwizacji w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 DSGVO, o ile prawo, o którym mowa w lit. a), może uniemożliwić lub poważnie utrudnić osiągnięcie celów takiego przetwarzania; lub

(5)w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

5. prawo do informacji

Jeżeli dochodzą Państwo wobec administratora danych prawa do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, administrator danych jest zobowiązany do poinformowania wszystkich odbiorców, którym ujawniono dotyczące Państwa dane osobowe, o tym sprostowaniu lub usunięciu danych lub ograniczeniu przetwarzania, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagało nieproporcjonalnie dużego wysiłku.

Mają Państwo prawo do otrzymania informacji o tych odbiorcach od administratora danych.

6. prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo do otrzymania dotyczących Państwa danych osobowych, które przekazali Państwo administratorowi w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Mają Państwo również prawo do przekazania tych danych innemu administratorowi danych bez przeszkód ze strony administratora, któremu dane osobowe zostały przekazane, pod warunkiem, że.

(1)przetwarzanie opiera się na zgodzie zgodnie z art. 6 (1) lit. a DSGVO lub art. 9 (2) lit. a DSGVO lub na umowie zgodnie z art. 6 (1) lit. b DSGVO oraz

(2)przetwarzanie danych odbywa się za pomocą zautomatyzowanych procedur.

Korzystając z tego prawa, mają Państwo również prawo do tego, aby dotyczące Państwa dane osobowe były przekazywane bezpośrednio przez jednego administratora danych innemu administratorowi danych, o ile jest to technicznie możliwe. Nie może to naruszać wolności i praw innych osób.

Prawo do przenoszenia danych nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych.

7. prawo do sprzeciwu

Mają Państwo prawo w każdej chwili, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych, które odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) DSGVO; dotyczy to również profilowania opartego na tych przepisach.

Administrator danych nie będzie już przetwarzał dotyczących Państwa danych osobowych, chyba że będzie w stanie wykazać ważne uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych.

Jeżeli dotyczące Państwa dane osobowe są przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych dla celów takiego marketingu; dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Jeżeli sprzeciwią się Państwo przetwarzaniu danych w celach marketingu bezpośredniego, dotyczące Państwa dane osobowe nie będą już przetwarzane w tych celach.

W związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego, niezależnie od dyrektywy 2002/58/WE, mają Państwo możliwość skorzystania z prawa do sprzeciwu za pomocą zautomatyzowanych procedur wykorzystujących specyfikacje techniczne.

8. prawo do cofnięcia oświadczenia o wyrażeniu zgody zgodnie z prawem o ochronie danych osobowych

Zgodnie z prawem o ochronie danych osobowych mają Państwo prawo w każdej chwili odwołać swoje oświadczenie o wyrażeniu zgody. Odwołanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do momentu jej odwołania.

9 Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie

Mają Państwo prawo nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu - w tym profilowaniu - która wywołuje dotyczące Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa. Nie dotyczy to sytuacji, gdy decyzja

(1)jest niezbędny do zawarcia lub wykonania umowy między Państwem a administratorem danych,

(2)jest dozwolony na podstawie przepisów prawnych Unii lub państw członkowskich, którym podlega administrator danych, a te przepisy prawne zawierają odpowiednie środki ochrony Państwa praw i wolności oraz Państwa uzasadnionych interesów, lub

(3)odbywa się za Państwa wyraźną zgodą.

Decyzje te nie mogą jednak opierać się na szczególnych kategoriach danych osobowych zgodnie z art. 9 ust. 1 GDPR, chyba że zastosowanie ma art. 9 ust. 2 lit. a) lub g) GDPR i podjęto odpowiednie środki w celu ochrony praw i wolności, jak również Państwa uzasadnionych interesów.

W odniesieniu do przypadków, o których mowa w ust. 1 i 3, administrator danych podejmie odpowiednie kroki w celu zabezpieczenia praw i wolności, jak również Państwa uzasadnionych interesów, w tym przynajmniej prawa do uzyskania interwencji osoby ze strony administratora danych, do wyrażenia swojego punktu widzenia i do zakwestionowania decyzji.

10. prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego

Bez uszczerbku dla wszelkich innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych, mają Państwo prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim Państwa miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych narusza GDPR.

Organ nadzorczy, do którego wniesiono skargę, informuje skarżącego o statusie i wyniku skargi, w tym o możliwości wniesienia sądowego środka odwoławczego na mocy art. 78 GDPR.

V. Bezpieczeństwo danych, strony internetowe osób trzecich, zmiany

1. bezpieczeństwo danych

Wszystkie informacje, które Państwo nam przekazują, są przechowywane na serwerach na terenie Unii Europejskiej. Niestety, przesyłanie informacji przez Internet nie jest całkowicie bezpieczne, dlatego nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa danych przesyłanych na naszą stronę przez Internet. Zabezpieczamy jednak naszą stronę internetową i inne systemy przed utratą, zniszczeniem, dostępem, zmianą lub rozpowszechnianiem Państwa danych przez osoby nieupoważnione za pomocą środków technicznych i organizacyjnych. W szczególności przekazujemy Państwa dane osobowe w formie zaszyfrowanej. Używamy systemu kodowania SSL (Secure Socket Layer) [lub TLS (Transport Layer Security)].

Stosujemy również techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych, które otrzymujemy lub gromadzimy, w szczególności przed przypadkową lub celową manipulacją, utratą, zniszczeniem lub przed atakiem osób nieupoważnionych. Nasze środki bezpieczeństwa są stale udoskonalane zgodnie z rozwojem technologicznym.

2 Ochrona danych i strony internetowe osób trzecich

Strona internetowa może zawierać hiperłącza do i ze stron internetowych osób trzecich. Jeżeli skorzystają Państwo z hiperłącza do jednej z tych stron internetowych, proszę pamiętać, że nie możemy przyjąć żadnej odpowiedzialności ani gwarancji za treści stron trzecich lub warunki ochrony danych. Przed przesłaniem danych osobowych na te strony internetowe proszę upewnić się, że znają Państwo obowiązujące warunki ochrony danych. 3.

3. zmiany w niniejszej polityce prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności w dowolnym czasie ze skutkiem na przyszłość. Aktualna wersja jest dostępna na stronie internetowej. Proszę regularnie odwiedzać stronę internetową i informować się o obowiązujących przepisach dotyczących ochrony danych.

Status 01.09.2020